Музика, докосваща небето

01052014В дните между 23 и 27-ми април 2014 г. в италианското градче Лорето, близо до Анкона, се проведе 54-то издание на Международния фестивал за сакрална музика “Virgo Lauretana”. След селекция направена измежду 69 хорови състава от различни краища на света, България бе представена от балчишкия смесен хор „Черноморски звуци“ с диригент д-р Валентина Георгиева.

"Черноморски звуци" аплодирани в Италия

italy"Честит Великден, Христос Воскресе!" прозвуча на български език в началото на празничната меса днес в италианския град Лорето, водена от Джовани Тонучи - архиепископ и папски делегат. Повод за приветствието в градската катедрала бе участието на балчишкия смесен хор "Черноморски звуци" в 54-то издание на фестивала за сакрална музика "Вирго Лауретана".

Участие във фестивал в Гърция

greeceУча­с­тие в XXIX из­да­ние на хо­ро­вия фе­с­ти­вал ОТЕ, но­сещ име­то на ор­га­ни­за­то­ра – най-го­ля­ма­та те­ле­ко­му­ни­ка­ци­он­на ком­па­ния в Гър­ция на 29 но­ем­в­ри и 1 де­кем­в­ри 2013г. В Со­лун.  На то­зи фе­с­ти­вал „Чер­но­мор­с­ки зву­ци” е уча­с­т­вал пре­ди 12 го­ди­ни, но се­га хо­ри­с­ти­те са дру­ги. Из­пъл­не­ни­я­та в го­ля­ма­та за­ла на „Ари­с­то­тел уни­вер­си­тет” са по­ве­че от въл­ну­ва­щи за уча­с­т­ва­ли­те 29 хо­ра. Все­ки хо­рист е по­лу­чил ли­чен ди­п­лом за уча­с­тие и пре­к­ра­с­ни спо­ме­ни от слън­че­ва Гър­ция. Гър­ци­те са би­ли по­ко­ре­ни от бъл­гар­с­ка и за­па­д­но­е­в­ро­пей­с­ка му­зи­ка, джаз и ед­на гръ­ц­ка пе­сен, ко­я­то ка­ра пу­б­ли­ка­та съ­що да пее – за­я­ви ди­ри­ген­тът В.Ге­ор­ги­е­ва.

в."Балчишки телеграф"